Det er ikke bare-bare å ta imot bilvrak. Biler består av mange forskjellige deler og inneholder både faste og flytende materialer. De skal derfor behandles med omtanke for å sikre at det ikke oppstår skader på omgivelsene.

For at en plass skal godkjennes for mottak av kasserte kjøretøy, må de ha tillatelse fra miljødirektoratet og skatteetaten. For å få tillatelse til mottak av kjøretøy må man som søker dokumentere at man har oppfylt en rekke myndighetskrav.

Det er mange forskjellige krav som skal oppfylles, men her nevner vi noen av de viktigste.

For det første må virksomheten ha personale som er kvalifiserte til å miljøsanere bilvrak. Miljøsanering er en prosess der en rekke komponenter tas ut av bilen. Listen inkluderer væsker (drivstoff, motorolje etc.), gass (kuldemedium / KFK) og faste komponenter (batteri, katalysator, dekk etc.).

Sanering av bil

Ett annet krav som stilles til behandlingsplassene er at de må ta ansvar for å unngå forurensning av omgivelsene. Det betyr at de f.eks. har plikt til å oppbevare kjøretøy, der det er en risiko for forurensning, på fast dekke.

Dessuten må plassen være avsperret slik at uvedkommende ikke kan komme seg inn til vrakene.

Et tredje krav går på håndtering av avfall. Alle som behandler kasserte kjøretøy må sortere og merke avfallet herfra korrekt. Det må oppbevares forsvarlig i solid emballasje før det leveres til et godkjent mottak. Det er meget strenge krav til rapportering på alle avfallstyper fra kjøretøy, dette for å sikre at alle biloppsamlingsplassene leverer alt avfall til godkjente mottakere.

Her kan du levere ditt bilvrak 

Det finnes plasser over hele landet der du kan levere ditt bilvrak. På bilgjenvinningas.no finner du en oversiktlig liste med mottaksplasser.

Alle bilmottakene på vår liste er offentlig godkjente behandlingsplasser for kasserte kjøretøy. Finn ditt nærmeste bilmottak her!